Informace o zpracování osobních údajů

Skupina Asental zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a pro účely případného oslovení s nabídkou zaměstnání. Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jako „GDPR“).

Správce osobních údajů:

Asental Land, s.r.o.
IČO: 27769143
Adresa: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
E-mail: osobniudaje@asental.eu

Účel zpracování:

Nabízení obchodu a služeb a případné oslovení s nabídkou zaměstnání na podkladě uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu,
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa.

Komu souhlas udělujete:

Společnostem, které jsou souhrnně označovány jako skupina Asental:

 • Asental Land, s.r.o., IČO: 27769143
 • Asental Business Center s.r.o., IČO: 04671261
 • Asental Zenith s.r.o., IČO: 04671201
 • Asental Parking, a.s., IČO: 27850439

Příjemci osobních údajů:

Správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce nebo členy skupiny Asental obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Souhlas je udělen do odvolání souhlasu.

Práva subjektu údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a pro účely případného oslovení s nabídkou zaměstnání. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu

Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požádat o to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo vznést námitku

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které byly Vámi poskytnuty správci, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo podat stížnost

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo správci, a to písemně na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).